Regulamin uczestnictwa w Kociej Europejskiej Konferencji

Behawioralno-Weterynaryjnej

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.
Podstawowe informacje o Konferencji

 1. Organizatorem Kociej Europejskiej Konferencji Behawioralno-Weterynaryjnej (dalej: „Konferencja”) jest Mieszko Eichelberger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kocie Porady Mieszki Eichelberger, ul. Gorlicka 58B/11, 51-314 Wrocław, NIP 5832884816, REGON 368971980 (dalej: „Organizator”).
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Sp. z o.o. (operator Global EXPO), ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa.
 3. Celem Konferencji jest poszerzanie i propagowanie szeroko pojętej wiedzy na temat opieki nad kotami, w tym behawioralnej i medycznej.
 4. Program konferencji jest dostępny pod adresem www.catconference.pl/.
 5. Opłata za udział w Konferencji wynosi:
 1. 400,00 zł – dla uczestników projektów edukacyjnych „Kocie i Psie Porady”,
 2. 600,00 zł – dla pozostałych uczestników, w tym dla uczestników online,
 3. 350,00 zł – opłata za udział online w poszczególnych wykładach odbywających się na salach głównych.

Dodatkowo, niezależnie od formy uczestnictwa w Konferencji, istnieje możliwość zakupu publikacji pokonferencyjnej w formie ebooka w cenie 100,00 zł.

 1. Przy jednoczesnym uiszczeniu opłat za udział w Konferencji dla co najmniej trzech uczestników, Organizator przyznaje następujące rabaty:
 1. dla 3 uczestników – 150,00 zł, kod rabatowy CAT3,
 2. dla 5 uczestników – 350,00 zł, kod rabatowy CAT5,
 3. dla 10 uczestników – 500,00 zł, kod rabatowy CAT10,
 4. dla 20 uczestników – 750,00 zł kod rabatowy CAT20.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady uczestnictwa w Konferencji,
 2. zakres praw i obowiązków uczestnika oraz Organizatora Konferencji,
 3. zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.catconference.pl (dalej: „strona internetowa Konferencji”).
 4. zasady rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji,
 5. zasady składania reklamacji.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez okres trwania Konferencji na stronie internetowej Konferencji.

§ 2.
Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji są:
 1. dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji,
 2. uiszczenie opłaty za udział w Konferencji w terminie 7 dni od dokonania rejestracji,

z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej.

 1. Uczestnikiem Konferencji może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
 1. w dniu rejestracji ukończyła co najmniej 18 lat,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. zapoznała się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki cookies oraz zaakceptowała ich postanowienia,
 4. w przypadku uczestnictwa online – spełnia warunki określone w § 4 Regulaminu.
 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konferencji powoduje nieważność zgłoszenia oraz brak możliwości udziału w Konferencji.
 2. Uczestnik, po uiszczeniu opłaty zgodnie z § 2 ust. 1 lit. b) powyżej, otrzymuje na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji fakturę VAT wystawioną przez Organizatora. W toku procesu rejestracji uczestnik wyraża zgodę na wystawienie oraz wysyłkę faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Rejestracja i dokonanie opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji są równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem Konferencji, przy czym warunki tej umowy określa niniejszy Regulamin, miejscem jej zawarcia jest Wrocław (siedziba działalności gospodarczej Organizatora), a momentem jej zawarcia – uiszczenie opłaty konferencyjnej przez uczestnika.
 4. W przypadku uiszczenia przez uczestnika opłaty konferencyjnej po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc nie prowadzi do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 powyżej. W tej sytuacji Organizator bezzwłocznie zwraca uczestnikowi całą uiszczoną opłatę. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy, z którego opłatę tę wniesiono.
 5. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia uczestników Konferencji, którzy w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu Konferencji lub pozostałych uczestników.
 6. Niezależnie od spełnienia warunków uczestnictwa w Konferencji określonych w niniejszym paragrafie, uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad panujących w obiekcie, w którym odbywa się Konferencja. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej http://www.globalexpo.pl.

§ 3.
Uczestnictwo online – świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. usługi obejmują:
 1. stworzenie oraz utrzymanie strony internetowej Konferencji,
 2. zapewnienie uczestnikom Konferencji dostępu do transmisji wykładów odbywających się podczas Konferencji na ich żądanie (dalej: „Usługi”).

Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy, na rzecz uczestników Konferencji.

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie aktualnego oprogramowania pozwalającego przeglądać strony internetowe. Aktualne oprogramowanie zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas poruszania się po stronie internetowej Konferencji.
 2. Aby móc prawidłowo korzystać z Usług zalecane jest:
 1. posiadanie dostępu do stabilnego łącza o przepustowości co najmniej 1 Mbps,
 2. korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie oraz JavaScript.
 1. Organizator rekomenduje korzystanie z przeglądarek internetowych typu evergreen, tj. przeglądarek, które automatycznie są aktualizowane do najnowszych wersji. Należą do nich m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 2. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Okoliczności niezależne od Organizatora, takie jak:
 1. niesprawność urządzenia Uczestnika,
 2. ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do Internetu lub
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania uczestnika Konferencji

nie powodują niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora.

 1. Uczestnik Konferencji uprawniony jest jedynie do skorzystania z Usługi na osobisty użytek. Powyższe oznacza, że uczestnik Konferencji nie nabywa żadnych praw autorskich do treści prezentowanych w ramach świadczenia Usług, w szczególności praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania i publicznego odtwarzania, dalszego udostępniania w sieci Internet, jak i prezentowania lub wykorzystywania ich w celach komercyjnych.

§ 4.
Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji bez podania przyczyny najpóźniej na 30 dni przed Konferencją.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji zawierające dane uczestnika podane podczas rejestracji należy przesłać na adres kontakt@catconference.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji na zasadach określonych w § 5 ust. 1 i 2 powyżej Organizator zwraca uczestnikowi uiszczoną opłatę konferencyjną w pełnej wysokości w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
 4. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje również prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji, a odstąpienie to następuje przez złożenie oświadczenia w treści stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5.
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z udziałem w Konferencji należy wysłać na adres e-mail kontakt@catconference.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail uczestnika,
 4. określenie przedmiotu reklamacji,
 5. opis żądania uczestnika,
 6. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 1. Organizator, w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może zażądać od uczestnika dodatkowych, innych niż wskazane w ust. 2 powyżej, informacji, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.
 3. Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację (decyzję Organizatora) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Reklamację może złożyć jedynie uczestnik Konferencji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez uczestnika Konferencji swoich roszczeń na zasadach ogólnych, na drodze postępowania sądowego.

§ 6.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konferencji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych udzielanej uczestnikowi w momencie zawarcia umowy udziału w Konferencji.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest Organizator.

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone poprzez informację na stronie internetowej Konferencji, informację e-mailową dla uczestników Konferencji oraz zostaną opublikowane na fanpage Konferencji facebook.com/catconferencePL.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej (zdarzenia nieprzewidywalnego, niemożliwego do zapobieżenia, uniemożliwiającego przeprowadzenie Konferencji zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie) lub innych szczególnych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacyjnych zmian programu Konferencji (miejsce i godzina danego wykładu lub warsztatu) oraz do zmian przedmiotów poszczególnych wykładów, warsztatów lub ich prowadzących.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 r. i zastępuje dotychczasową regulację w kwestiach objętych jego zakresem przedmiotowym.
 6. W przypadku, gdy uczestnik Konferencji nie akceptuje zmiany Regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, uczestnik jest uprawniony do rozwiązania umowy uczestnictwa w Konferencji w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy świadczenia Usług należy dokonać poprzez poinformowanie o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@catconference.pl. W takim przypadku rozwiązanie umowy świadczenia Usług następuje z chwilą, gdy Organizator mógł zapoznać się z przesłanym oświadczeniem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy, w szczególności wskazane w treści niniejszego Regulaminu
 8. Uczestnicy Konferencji będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).