Administratorem danych osobowych uczestników Kociej Europejskiej Konferencji Behawioralnej (dalej: „Konferencja”) jest Mieszko Eichelberger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kocie Porady Mieszko Eichelberger, ul. Gorlicka 58B/11, 51-314 Wrocław, NIP 5832884816, REGON 368971980 (dalej: „Organizator”).

Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konferencji na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” – w celu zawarcia oraz wykonania umowy udziału w Konferencji zawartej z uczestnikiem,
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celach podatkowych, niezbędnych do rozliczenia przez Organizatora Konferencji,
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zapewnieniu wysokiego standardu obsługi Konferencji, prowadzenia komunikacji konferencyjnej z uczestnikami Konferencji, prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych usług Organizatora, jak również kierowaniu oraz odpieraniu ewentualnych roszczeń związanych z organizacją lub udziałem w Konferencji.

Dane osobowe uczestników Konferencji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją lub udziałem w Konferencji.

Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi Konferencji przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez uczestnika Konferencji danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji oraz nawiązania przez Organizatora kontaktu z uczestnikiem. Brak ich podania przez uczestnika uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy udziału w Konferencji.

Odbiorcami danych osobowych uczestników Konferencji są podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi utrzymania strony internetowej Konferencji, wysyłki informacji związanych z Konferencją, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.